Skal landbetjenten flyttes til storbyerne? Eller skal vi Unbosse politiet?

Skal landbetjenten flyttes til storbyerne? Eller skal vi Unbosse politiet?

Jeg blev spurgt på Facebook hvorfor jeg deltager i en underskriftindsamling mod nedlæggelse af landbetjentstillingen i Jyllinge. Det spørgsmål er godt og jeg vil reflektere over det her. Dine input i debatten er som altid velkomne.

Politiets pressemeddelelse om baggrunden for beslutningen har jeg nu fået og den bringer jeg her og nedenfor mine kommentarer:

Landbetjent Jens Friiborg

“Pressemeddelelse – Trinvis omlægning af politibetjeningen i landområderne
Midt- og Vestsjællands Politi er gået i gang med at udarbejde en plan for en trinvis omlægning af politibetjeningen i politikredsens landområder. Baggrunden er bl.a. et fald i antallet af personlige henvendelser til landbetjentenes hjemmekontorer over en årrække. De færre henvendelser skyldes bl.a., at en række serviceopgaver, som tidligere var politiopgaver, i forbindelse med politireformen i 2007 blev overtaget af andre myndigheder (pas og kørekort af kommunerne og motorsagsområdet af SKAT). Herudover er det – ikke mindst i en tid, hvor politiets bevillinger bliver mindre, samtidig med at forventningerne til politiets opgaveløsning er stigende – nødvendigt, at politiet løbende effektiviserer og optimerer sin opgaveløsning, således at de knappe offentlige ressourcer nyttiggøres bedst muligt. Politiet bestræber sig derfor på at finde mindre omkostningstunge måder at løse sine opgaver på, uden at det går ud over kvaliteten af politibetjeningen. ”Vi kan mærke, at serviceopgaverne vedr. pas, kørekort og motorsagerne, som tidligere var politiopgaver, er blevet overtaget af andre myndigheder, ligesom vi kan mærke, at borgerne anvender internettet i stadig stigende omfang. Så det er på tide, at vi i politikredsen får justeret vores organisation også på dette område,” siger politidirektør Anders Linnet. Strukturændringen vil betyde, at der kun i politikredsens egentlige yderområder, hvor afstanden til en af politikredsens 6 lokale politistationer er størst, vil blive oprettet eller opretholdt ”politibutikker”, hvor borgerne kan rette henvendelse på samme måde som hidtil til landbetjentene. De områder, der er tale om, er Stevns kommune, Odsherred kommune og den sydøstlige del af Kalundborg kommune (Høng/Gørlev området). Politikredsens øvrige landområder vil blive betjent af lokalbetjente med base på de nærmeste politistationer. Projektet er ikke udtryk for en nedprioritering af politibetjeningen i landområderne, men alene en omlægning, hvor det også vil blive muligt at sikre en mere ensartet politibetjening i alle landområder, herunder de områder, der i dag ikke er landpolitidistrikter. Det kriminalpræventive arbejde vil fortsat være forankret i lokalrådene og i SSP-regi. Inden omlægningen kan finde sted, er der en lang række spørgsmål, der skal tages stilling til. Det gælder ikke mindst i forhold til at sikre, at den viden landbetjentene igennem årene har oparbejdet om lokalsamfundene ikke går tabt, men fortsat kan komme både politiet og borgerne til nytte. Den konkrete plan for omlægningen forventes først at foreligge til efteråret. Indtil da fortsætter arbejdet i landpolitidistrikterne derfor som hidtil. ”Omlægningen betyder ikke, at politiet nu forsvinder fra landområderne. De opgaver landbetjentene løser i dag vil også blive løst i fremtiden, blot på en anden måde. I stedet for af en enkelt landbetjent vil opgaverne fremover blive løst af arbejdsfællesskaber bestående af flere lokalbetjente med forskellige interesseområder og med forskellige kompetencer. Vi vil bestræbe os på at være massivt tilstede og synlige, der hvor problemerne er, når de er der. Endelig berører omlægningen ikke beredskabets løsning af politiets hastende og udrykningskrævende opgaver,” siger politidirektør Anders Linnet. Eventuelle spørgsmål kan rettes til politidirektør Anders Linnet eller til chefpolitiinspektør Sten Skovgaard Larsen, men det skal allerede nu understreges, at der er tale om et projekt i sin indledende fase, der netop har til formål at belyse en række forskellige spørgsmål knyttet til en kommende omlægning af politibetjeningen i landområderne”.

Jeg forstår udmærket argumenterne fra politiets side, men jeg er usikker på om det er klogt på dette punkt. De folk jeg har talt med er helt uenige i beslutningen. Der er derudover en massiv utilfredshed med kommunikationen omkring processen og dens iværksættelse. Det kan også være ubegrundet, men det giver støj.

Skal vi bosse eller unbosse vores samfund?

Jeg mangler at se de positive resultater af politi- og retskredsreformen. Jeg har en dyb uro for, at det er planer udtænkt i Finansministeriet. De ser rigtige ud i et regneark, men passer ikke til vores verden. Det er svært at forklare min bekymrings dybere indhold, men lad mig forsøge:

Jeg ser den vestlige verden som en kultur, der har mistet overblikket og nogle grundlæggende værdier. Der er ingen samlet overordnet styring. Vores demokrati er indrettet sådan, at dets aktører (politikerne) er nødt til at tro, at de har styr på tingene. Ellers falder alt fra hinanden. Embedsmændene underbygger deres tro, men der kører mange forskelligartede dagsordener, som er svært gennemskuelige. Et samlet overblik og en sikker koordinering mangler. Og der mangler en sammenhængskraft i form af commitment og engagement fra det enkelte menneske. Vi har gennem årene vænnet os til, at ”det er samfundets skyld” eller ”samfundets opgave”. Det ser vi virkningerne af tydeligere og tydeligere. En finansiel sektor, hvor der bredt set i den vestlige verden har været en manglende moral og et fokus på profit uanset prisen – økonomisk og menneskeligt. Vi ser et Grækenland, der vipper og mange tror vist, at det bare er Grækenland og måske et par lande mere. Men er det sandt?

Vi skal hjælpes ad

Jeg ser den lille sag med landbetjenten i Jyllinge som en del af dette puslespil. Argumentationen for nedlæggelse af stillingen er som hevet ud af et Excel regneark. Og så er beslutningen smurt ind i en ”korrekt” argumentation fra kommunikationsafdelingen. Så er den klaret. Og alle ved, at det giver bøvl i Jyllinge, men det går over igen. Og så er politiet blevet mere effektivt.

Er argumentationen rigtig? Jeg tvivler meget på det. Hvorfor ikke tænke den anden vej og fordoble antallet af politifolk på stedet og så eksperimentere med hvad det giver. Jeg ved godt der ikke er budget til det – Finansministeriet er her igen. Jeg er imod nedlæggelsen, fordi jeg føler den er forkert og uægte begrundet. Og det kan godt være jeg tager fejl – jeg er helt bevidst om at mit ”svar” vil virke syret for de fleste. Nu har jeg imidlertid svaret ærligt.Og for den gode ordens skyld vil jeg understrege, at min deltagelse i underskriftsindsamlingen ikke er en kritik f politiet, men en meningstilkendegivelse. Jeg ved umærket, at den type indsamlinger sjældent tages alvorligt, men det kunne være interessant om Anders Linnet og hans folk ville tage tyren ved hornene og benytte lejligheden til at diskutere med befolkningen, hvad man vil og kan. Det anføres jo så politisk korrekt i pressemeddelelsen, at ”det skal allerede nu understreges, at der er tale om et projekt i sin indledende fase, der netop har til formål at belyse en række forskellige spørgsmål knyttet til en kommende omlægning af politibetjeningen i landområderne”…

Læs bogen "Unboss" og lad os diskutere den.

Det jeg søger at udtrykke, er udtrykt meget mere gennemtænkt i en ny bog, der udkom i går.
Jeg vil anbefale alle at studere bogen ”Unboss” af Lars Kolind og Jacob Bøtter. Jeg har anmeldt den her.

Scroll til toppen