Politiet har altid ret – når det handler om mobilsnak i bilen

Politiet har altid ret – når det handler om mobilsnak i bilen

Det her koster 1.000 kroner - er det i bil, lægges 50% til

Det her koster 1.000 kroner – er det i bil, lægges 50% til

Bilister, der taler i mobil, får bøde på 1.500 kr. Cyklister og knallertkørere slipper dog med en bøde på 1.000 kroner for at bruge mobiltelefon i trafikken. Faktisk må du overhovedet ikke benytte en håndholdt mobiltelefon i trafikken, og derfor heller ikke læse sms eller tjekke e-mails. Bøden på 1.500 kroner falder også, hvis du bruger din mobiltelefon, mens du holder for rødt lys.

Højesterets afgørelse i en sag fører til, at du er på spanden, hvis en politimand mener du har talt i mobiltelefon. Rådet må være: betal og smil.

Sagen

mobil

Pris 1.500 kr – bare betal uden bøvl

Tiltalte – herefter T – har navnlig anført, at de ønskede historiske teleoplysninger vil være afgørende for sagen og for skyldspørgsmålet, da der derved vil blive indhentet dokumentation for, at der ikke har været ført samtaler på hans telefoner på det tidspunkt, hvor han er tiltalt for at have overtrådt færdselslovens § 55 a, og det således vil kunne dokumenteres, at han ikke har benyttet håndholdt mobiltelefon under kørslen.

Indhentelse af oplysninger vedrørende ind- og udgående opkald bør derfor af retssikkerhedsmæssige årsager generelt tillades, når omkostningerne forbundet hermed i øvrigt er begrænsede. Tiltalte skal have ret til at føre bevis for sin uskyld på lige fod med anklagemyndigheden, jf. princippet om »equality of arms« i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6. Endvidere skal tvivlen komme tiltalte til gode.

Det her koster

Det her koster

Anklagemyndigheden har navnlig anført, at teleoplysninger ikke vil bidrage til belysning af, om T benyttede en mobiltelefon under kørsel, og at teleoplysningerne er uden betydning for vurderingen af, om der på tidspunktet blev talt i en anden telefon end dem, der er registreret i T’s navn. Afgørende i relation til skyldspørgsmålet er alene en konkret bevisvurdering af på den ene side tiltaltes forklaring om ikke at have benyttet håndholdt mobiltelefon og på den anden side politibetjentens forklaring om at have set T med en mobiltelefon for øret.

Bedømmelsen af skyldspørgsmålet i sagen beror på, om anklagemyndigheden har bevist, at T som fører af en bil har benyttet en håndholdt mobiltelefon i strid med færdselslovens § 55 a. Afgørelsen i sådanne sager vil normalt bero på en konkret bedømmelse af de forklaringer, der er afgivet af tiltalte og vidner, herunder navnlig politibetjente.

Højesteret finder, at der ikke er grundlag for at antage, at de teleoplysninger, som forsvareren har anmodet om at få indhentet, vil have betydning for tiltaltes forsvar. Selv om de ønskede teleoplysninger måtte vise, at der ikke er ført telefonsamtaler på det relevante tidspunkt, vil tiltalte kunne have ført en samtale via en anden telefon eller via datanet (Skype eller lignende), eller tiltalte vil på anden måde kunne have benyttet en håndholdt mobiltelefon, uden at benyttelsen vil fremgå af teleoplysningerne. Den telefonsamtale, som tiltalte ifølge sin forklaring førte under anvendelse af bilens bluetooth-anlæg, vil endvidere kunne være gennemført uden anvendelse af anlægget.

Højesteret tiltræder med disse bemærkninger landsrettens resultat, hvorefter forsvarerens bevisanmodning ikke tages til følge. U 2013. 3129 H Karnovgroup.

Scroll til toppen