Løs selv din konflikt. Sådan.

Løs selv din konflikt. Sådan.

Jeg har siden 1999 beskæftiget mig med moderne konfliktløning i den form vi impoterede fra USA: mediation. I dette lille notat har jeg sammenfattet essensen i fem gode råd til dig, der gerne selv vil yde en aktiv indsats for at få løst konflikten. Lyder det for let? Måske. Men det er muligt at løse konflikten, hvis du vil. Her skriver jeg om konflikter, hvor andre indgår. Og konflikter, der har nået et vist niveau. Har lyst til at kalde det ”advokatniveauet”. Det er det tidspunkt, hvor ”alt er forsøgt”. På det tidspunkt har du behov for hjælp og her er det ofte advokaten ringes op. Og det er som udgangspunkt en god idé – men – før du gør det, så tøv en kende.

Hvilken advokattype vælger du?

Advokater er mennesker og ligeså forskellige som andre, men de kan opdeles i to hovedgrupper: den konfliktoptrappende type og den konfliktnedtrappende type.
Jeg ved, at du ønsker hjælp til at få ret, til at få fred, til at få retfærdighed, til at få standset urimelighederne. Her skal du bare tænke dig om en ekstra gang. Mange advokater vil nemlig være parat til at følge dine ønsker. Til at fortælle dig, at det er også for galt. Det næste skridt er her ofte at advokaten skriver et ”advokatbrev”, hvor dine synspunkter helt firkantet og ganske hårdt bliver markeret med den vægt der er ved brevpapir fra et advokatfirma. Og du vil være glad, for du kan jo her læse, at du har ret. Glæden kan blive kortvarig, for hvad sker nu?

Der sker det, at brevmodtageren ringer til en advokat, som svarer med et lige så firkantet ”advokatbrev” og så er konflikten pludselig rykket et trin op. Denne type kalder jeg ”den konfliktoptrappende advokat”.

Den anden type – ”den konfliktnedtrappende advokat” giver dig modspil fra begyndelsen. Stiller dig spørgsmål og gør sig umage for at forstå virkeligheden bag konflikten. Advokaten er klar over, at du er farvet af at være højt oppe på konflikttrappen og hun eller han ved, at der er lang vej ned ad konflikttrappen. Og vejen bliver lidt kortere, hvis det første advokatbrev er venligt og afdæmpet i tonerne med forståelse for, at der altid er flere sider af samme sag. Du bliver ikke ligeså begejstret for e3nne type advokatbrev, men jeg kan love dig for, at det er langt mere effektivt end det barske åbningsbrev.

Min norske advokatkollega, advokat Trond Lexau, gør i bogen “Juridisk Sett” op med den måde, man i dag arbejder med jura. Med udgangspunkt i mere end 40 års praktisk erfaring fører han læseren gennem en tværfaglig diskussion af konflikthåndtering og forklarer, hvorfor vi bør fokusere mere på konfliktens årsag og mindre på at vinde sagen for enhver pris. Bogen gør op med den gængse tilgang til retsvidenskab og advokatbistand og foreslår nye metoder til håndtering af konflikter. For skal fokus altid kun være på at vinde sagen i retten?

Trond Lexau er tilhænger af at vi som advokater bliver bedre til at forstå “mennesket i konflikten”. Hans budskab er, at vi som advokater kun forstår “juraen i konflikten”. Som en tømrer, for hvem alting er “søm”, er alting for en advokat “jura”. Som advokater skal vi i højere grad nærme os jorden. Vi skal være empatiske og forsøge at forstå konflikten og kundens situation.

Hvad er mediation ?

Mediation er en metode til at hjælpe parterne i en konflikt til at finde en løsning, de begge kan acceptere som god, gennem en forhandling. Forhandlingen styres af en neutral og særligt uddannet forhandlingsleder, en mediator.

Formålet med en mediators medvirken som for handlingsleder er ganske enkelt at øge sandsynligheden væsentligt for, at parterne når en forhandlingsløsning. En mediator skal ikke fremkomme med forslag til løsning eller vurdere konflikten juridisk, men derimod sørge for, at forhandlingerne gennemføres på en konstruktiv måde, så parterne selv finder frem til en løsning på konflikten.

Mediation har været brugt i USA, Australien og flere europæiske lande gennem mange år og er blevet et populært alternativ både i erhvervskonflikter og til løsning af konflikter i privatlivet.

Der er fem grundlæggende principper for mediation:

1. Mediation er altid frivillig for parterne, der til enhver tid kan forlade forhandlingerne
2. Mediation foregår i fortrolighed. Dette gælder såvel for parterne som for mediator
3. Mediator er neutral og kommer ikke med forslag til løsning på konflikten
4. Mediator kommer ikke med nogen juridisk bedømmelse af konflikten
5. Mediator leder og styrer forhandlingerne

Hvilke konflikter kan løses ved mediation?

Både konflikter, som kan indbringes for domstolene, og konflikter, der normalt ikke når så langt, er egnede til mediation, for eksempel:

 Forretningskonflikter som kontraktbrud og misligholdelse
 Konflikter i kompagniskaber om drift eller opløsning (for eksempel lægepraksis, revisor- eller advokatfællesskab)
 Konflikter på arbejdspladser mellem grupper/afdelinger eller enkeltpersoner
 Konflikter i forbindelse med arvesager, nabostridigheder og lignende
 Konflikter i forbindelse med opløsning af ægteskab

For enkelte konflikttyper gælder det, at det endelige resultat ikke kan nås ved selve forhandlingen. Man kan for eksempel ikke blive skilt ved mediation. Men man kan nå til enighed om, hvorvidt man vil skilles og om vilkårene. Herefter kan man blive skilt ved bevilling.

Hvor længe varer en mediation?

Piet Hein sagde: ”Ting ta’r tid”. Hvis konflikten er opbygget over lang tid, hvis parterne står stejlt overfor hinanden og hvis følelserne er i brand så kan det i nogle tlfælde være en god idé at opdele mediationen i et forløb over flere gange. I andre tilfælde kan en mediation kan gennemføres på et par timer og op til en hel dag. Jeg har gennemført mediationer med over 20 deltagere, hvor en løsning blev fundet på en dag. Jeg har haft mediationsforløb mellem forældre om børn, som er blevt løst i et forløb over seks måneder.
Mediation kan komme hurtigt i gang, og selv om der eventuelt skal flere møder til, kan mediation afsluttes inden for en tidshorisont på nogle uger eller højst et par måneder.

Hvad koster mediation?

Mediation koster 3-4.000 kroner pr. time inkl. moms, alt afhængig af, hvem der optræder som mediator. Hos Forum Advokater er prisen 3.000 kroner pr. time inklusive moms. Det er jo mange penge, uanset om det er privat eller erhverv. Prisen skal sammenholdes med alternativet. Og prisen er ikke kun kroner, men også relationer. En retssag splitter som regler parterne for bestandigt. En mediation kan i nogle tilfælde helt linke skårene, i andre tilfælde kan en konflikt løses og parterne kan komme viere på en langt blidere måde end efter den ene har tabt og den anden vundet i retten.
Tag to eksempler. Først det private: to forældre er blevet skilt og der er nu uenige om deres børns bopæl og om samværet. Hvis begge parter har egen advokat og Statsforvaltningen og retten skal ind over, så kan sådan en sag hurtigt koste hver af forældrene 25-50.000 kroner. Og den løsning der findes, har ingen af forældrene ejerskab til – de har jo ikke selv truffet afgørelsen. Den opgave blev i sidste ende overladt til en dommer. Det ses alt for ofte at et sådant forløb kun er begyndelsen på en vedvarende krig mellem forældrene. Det gør, at børnene får et dårligere liv og forældrene skal betale kassen til advokater de næste mange år. Alternativet: en mediation som måske koster 5-10.000 kroner til hver forældre og hvor begge vil have 100% ejerskab til den løsning, der er skabt i enighed. Hvad tror du virker bedst?

Så et eksempel fra erhvervslivet: I en virksomhed er tre ejere uenige. De har en ejeraftale, men opdager, at den faktisk er meget uklar og den kan fortolkes på flere måder. To ejere mener det ene og den tredje mener det modsatte. Begge tager kontakt til advokat og de to advokater er et spejl af klienternes sysnspunkter, så sagen ender i retten eller i voldgiftsretten. Det koster hver part 125.000 kroner og det varer i mere end et år. I det år har konflikten tæret på energien og effektiviteten og det har i sig selv kostet endnu mere. Alternativet er en mediation, hvor parterne møder med deres advokater og en advokatmediator. Der opnås enighed i løbet af en dag go hver part har betalt lidt over tyve tusinde kroner. Begge har ejerskab til løsningen og parterne kommer godt videre. Energi- og effektivitetstabet er begrænset med mindst et år. Hvad tror du virker bedst?
Det er normal praksis, at de involverede parter i konflikten deler udgifterne til mediator ligeligt. Langt de fleste konflikter, der bringes til mediation, finder en løsning indenfor 3-8 timer.

Hvornår er en løsning god?

En løsning er god:
· når begge parter oplever sig som vindere
· når begge parters interesser og behov er tilgodeset
· når der er flere omkostninger ved at bryde aftalen end ved at holde den
· når parterne fremover kan have en god indbyrdes relation

Det var lidt om at løse konflikter selv og i selskab med en advokatmediator. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til mig (direkte 4638 0321). Hvis du vil læse, hvad klienterne siger, så kommer der et par eksempler. God fornøjelse til dig.

Læs også:

Hvad siger klienterne om mediaton?

Scroll til toppen