Skiltetildækning på Hotel Prindsen er ikke lovlig

Skiltetildækning på Hotel Prindsen er ikke lovlig

Hotel Prindsen. En skandale. Nu må vi have sat en stopper for kineserierne omkring byens hotel. Senest har man fuldstændig provokerende tildækket de karakteristiske skilte, der er en del af en fredet bygning. Det må man ikke, men går den, så går den.

Lokalplan 266 er lavet for Hotel Prindsen. Lokalplanområdet er omfattet af bestemmelserne i lokalplan nr. 221 omkring facader, skilte og belægninger.

Hotel Prindsen ligger centralt i den historiske bykerne midt på byens gamle hovedgade Algade. Facadeskiltene er en integreret del af bygningen (se billedet til artiklen – det er forsidefotoet fra lokalplanen).

Facadelokalplanen fastlægger en række grundlæggende krav, som sigter mod at bevare gaderummenes hovedform., at sikre de eksisterende bygningers arkitektoniske hovedtræk. Hotel Prinsens hovedbygning mod Algade samt sidebygning mod Rosenhavestræde blev i 1981 fredet i henhold til Lov om bygningsfredning. Ændring eller tilbygning kræver samtykke fra Det særlige Bygningssyn.

Det fremgår af lokalplanens § 6, at Lokalplan nr. 221 for facader og skilte i bymidten supplerer Hotel Prindsen-lokalplanen og det fremhæves, at lokalplanen gælder for udvendige bygningssider, f.eks. opsætning af skilte.

Læser man så i lokalplan nr.221 fremgår det klart af § 2 stk. 2, at ændring af skiltning kræver forudgående tilladelse. Denne lokalplan har blandt andet til formål at sikre, at arkitektonisk værdifulde facader og bygningsdetaljer kan bevares, samt at udvendigt synlige bygningsændringer foretages på en sådan måde, at den enkelte bygnings arkitektoniske udtryk styrkes. Dette kriterium er trådt under fode i denne sag.

Sådan tilladelse er mig bekendt ikke givet. Og tilladelse kan ikke gives, idet dette vil være i klar modstrid med lokalplanens afsnit om skiltning og med hidtidig – streng – praksis. Jeg går derfor ud fra at Roskilde kommune straks vil meddele bygningsejeren, at stuntet med skiltetildækning ikke er lovlig og at skiltene nu skal afdækkes. Jeg har sendt kopi af dette indlæg til Kulturarvsstyrelsen med anmodning om indgriben mod tildækningen af skiltene på hotellets facade.

Scroll til toppen