Kære folketingsmedlem: vil du lige forklare det her for mig…?

Kære folketingsmedlem: vil du lige forklare det her for mig…?

Den nuværende og den tidligere regering er ligeglade med grundlovens § 72 om boligens ukrænkelighed og ligeglad med, at Danmark er ved at udvikle sig til et overvågningssamfund.Jeg vil gerne opfordre dig til at spørge din lokale folketingsmand/kvinde om, hvad der egentlig foregår i hovedet på vores folketingspolitikere, når dette år efter år udvikler sig i negativ retning.

Love, der giver det offentlige ret til tvangsindgreb uden retskendelse:

2003: 185
2009: 225
2013: 240

CEPOS har i et nyt notat om emnet sammenfattet uhyrlighederne. Herfra fremhæves:

SKAT kan foretage kontrol uden retskendelse, til at omfatte kontrol på privat grund (dog ikke inde i selve hjemmet), når der synligt kan konstateres udendørs aktiviteter af professionel karakter.

Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at kommunen mod behørig legitimation
og uden retskendelse har adgang til forældremyndighedens indehavers bolig og rum, når adgangen til hjemmet sker som led i den børnefaglige undersøgelse og må anses for nødvendig for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed eller udvikling, og forældrene har modarbejdet, at en vurdering af barnets eller den unges støttebehov kan gennemføres med andre mere lempelige foranstaltninger.

Finanstilsynet kan uden retskendelse få adgang til ikke bare de finansielle virksomheder, der er omfattet af loven, men også virksomheder og personer, som har direkte eller indirekte forbindelse til den finansielle virksomhed og den finansielle virksomheds leverandører og underleverandører. Finanstilsynet kan i forbindelse med kontrolbesøg kræve alle oplysninger, herunder regnskaber og regnskabsmateriale, udskrift af bøger, andre forretningspapirer og elektronisk lagrede data, som skønnes nødvendige for Finanstilsynets virksomhed. Rækkevidden af denne bestemmelse er ekstremt vidtgående, da større finansielle virksomheder vil have direkte og indirekte forbindelser med utallige fysiske og juridiske personer, ligesom antallet af leverandører og underleverandører må antages at være
betragteligt.

Fødevareminister Mette Gjerskov

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til enhver tid uden retskendelse adgang til offentlige eller private ejendomme m.v. med henblik på kontrol af overholdelse af lovens regler eller regler fastsat i medfør af loven. Lovhjemlen kan altså også tænkes anvendt på landbrugsejendomme, der bebos og udgør et privat hjem, ligesom hjemlen åbner op for, at
adgangen til uvarslede kontrolbesøg kan udvides i medfør af senere bekendtgørelser.

Den juridiske ekspert på området, professor, dr. jur. Peter Germer har bl.a. anført, at:

Grundlovsbeskyttelse?

Grundlovsbeskyttelsen efter § 72 går ud på, at de af bestemmelsen omfattede indgreb, »hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelser«, kun må finde sted efter en retskendelse.

Det må antages, at der heri ligger en forudsætning om, at lovgivningsmagten kun
undtagelsesvis kan tillade, at indgrebene finder sted uden forudgående retskendelse.
Endvidere må det antages, at en lov kun kan gøre undtagelse fra hovedreglen i § 72, hvor
der er et særligt behov for at foretage de at bestemmelsen omfattede indgreb uden
forudgående retskendelse. I første omgang er det overladt til lovgivningsmagten at vurdere,
om der er et sådant behov, men domstolene kan efterprøve lovgivningsmagtens skøn.

Vi er på vej ned ad et skråplan...

Erfaringen viser, at lovgivningsmagtens vurdering af behovet for at gøre undtagelse fra
hovedreglen i grundlovens § 72 ikke altid er velafbalanceret.[…] Udviklingen er gået i
retning af, at man i stigende omfang har gjort undtagelse fra reglen om forudgående
retskendelse. Lovgivningsmagten har derved stillet tingene på hovedet. Det, der skulle
være enkeltstående undtagelser, er tæt på at blive den praktiske hovedregel.”

CEPOS foreslår – meget fornuftigt – at retssikkerhedsloven ændres herunder, at

• pligten til indhentelse af forudgående retskendelser udvides,
• tvangsmæssig adgang til og ransagelse af private hjem som altovervejende hovedregel
kræver forudgående retskendelse, samt at
• lovens undtagelsesbestemmelser fortolkes indskrænkende således, at antallet og omfanget af kontrolbesøg væsentligt reduceres.

Min lokale folketingsmand Flemming Damgaard LArsen - hvad mener du, Flemming?

Det foreslås endvidere, at retssikkerhedsloven ændres herunder, at
• pligten til indhentelse af forudgående retskendelser udvides,
• tvangsmæssig adgang til og ransagelse af private hjem som altovervejende hovedregel
kræver forudgående retskendelse, samt at
• lovens undtagelsesbestemmelser fortolkes indskrænkende således, at antallet og omfanget af kontrolbesøg væsentligt reduceres.
• der i højere grad indføres materielle betingelser for tvangsindgreb i relevante love og bekendtgørelser,
• samt at der foretages en generel revision af love og bekendtgørelser, der indeholder adgang for tvangsindgreb uden retskendelse, med henblik på at fjerne muligheden herfor med mindre den er absolut nødvendig.

Spørg din folketingsmand/kvinde hvad meningen er.

Læs CEPOS-notatet her

Scroll til toppen