Arven der forsvandt – når testamentet er ugyldigt

HAR DU TJEK PÅ DIT TESTAMENTE eller er du ligeglad eller har du ikke tid til at tage dig tid. Tænk over det. Jeg behandler dødsboer hver dag og jeg oplever alt for tit. Hvis du er i tvivl, om du har behov, så læs min tjekliste “13 gode grunde til ikke at oprette testamente”. *)

STIEG LARSSON, den svenske forfatter, efterlod sig et testamente, som indeholdt hans ønsker om arven efter ham. Men det testamentet var ikke oprettet rigtigt og blev tilsidesat. Sådan går det også i Danmark i en række situationer hvert år. Forklaringen er, at arveloven stiller en række krav for at et testamente er gyldigt. Et testamente er et vigtigt dokument og lovgiver har opstillet en række krav, der skal være opfyldt for at testamentet bliver fulgt.

DER FINDES TRE FORSKELLIGE testamenteformer: notartestamentet, vidnetestamentet og nødtestamentet og reglerne for dem er meget forskellige. Du skal være myndig, dvs 18 år, før du kan oprette testamente. Dog kan den, der er fyldt 15 år, ved testamente råde over hvad vedkommende har erhvervet ved eget arbejde, efter at være er fyldt 15 år, eller efter at de er frataget den retlige handleevne, hvad vedkommende har fået til fri rådighed som gave eller som friarv ved testamente, og hvad værgen har overladt vedkommende.

NOTARTESTAMENTET kan oprettes skriftligt og underskrives eller vedkendes for en notar, som er medarbejdfer på et dommerkontor. Notaren skal i sin påtegning på testamentet afgive erklæring om testators identitet, om testator er i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente, hvilke personer der er til stede under notarialforretningen, og andre omstændigheder, som kan være af betydning for testamentets gyldighed.

ET VIDNETESTAMENTE kan oprettes skriftligt og skal underskrives eller vedkendes under samtidig tilstedeværelse af to vidner, der straks efter testators underskrivelse eller vedkendelse af testamentet skal skrive deres navne på testamentet. Vidnerne skal være til stede som testamentsvidner efter testators ønske, og de skal have kendskab til, at de bevidner oprettelsen af et testamente. Vidnerne skal være fyldt 18 år og må ikke mangle forståelse for vidnebekræftelsens betydning.

EN PERSON KAN IKIKE VÆRE testamentsvidne, hvis testamentet begunstiger den pågældende, dennes ægtefælle, samlever, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie, søskende eller andre nærstående, en person eller institution, som den pågældende ved testamentets oprettelse har en sådan tilknytning til, at testamentsvidnet har haft en særlig interesse i begunstigelsen, eller der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om den pågældendes habilitet.

LOVEN FORESKRIVER, at vidnerne i deres påtegning på testamentet bør afgive erklæring om deres stilling og bopæl, tid og sted for deres underskrift på testamentet, at de ved testators underskrift eller vedkendelse af testamentet har været samtidig til stede som testamentsvidner efter testators ønske, at testator er i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente, og andre omstændigheder, der kan være af betydning for testamentets gyldighed.

ET NØDTESTAMENTE kan oprettes af den, der på grund af sygdom eller andet nødstilfælde er forhindret i at oprette testamente på sædvanlig måde. Efter den ny arvelov er der ikke bestemte krav til hvordan testamentet oprettes. Det kan være skriftligt eller mundtligt. Et nødtestamente bortfalder, når der i tre måneder ikke har været nogen hindring for at oprette testamente.

EN MELLEMFORM, som er indført med den nye arvelov, er de såkaldte indbofordelingslister, som er gyldige omkring fordeling af indbo, hvis de er dateret og underskrevet.

ET TESTAMENTE VIL VÆRE UGYLDIGT, hvis opretteren ikke på oprettelsestidspunktet var fyldt 18 år (eller 15 år i de førnævnte undtagelsessituationer) og hvis det ikke er oprettet enten for en notar eller for vidner som foran anført. Er der tale om et nødtestamente vild et være ugyldigt, hvis det ikke kan anses for sikkert, at testamentet er udtryk for testators beslutning og er oprettet af denne, eller hvis det må antages, at testator ikke var i stand til fornuftmæssigt at oprette testamentet. En indbofordelingsliste vil være ugyldig, hvis det må antages, at den ikke er oprettet af testator, eller at testator ikke var i stand til fornuftmæssigt at fordele de pågældende genstande.

EN TESTAMENTARISK bestemmelse er ugyldig, hvis testator ved dens oprettelse på grund af sindssygdom, herunder svær demens, hæmmet psykisk udvikling, forbigående sindsforvirring eller en lignende tilstand, manglede evnen til fornuftmæssigt at råde over sine ejendele.

DEN ER OGSÅ UGYLDIG, hvis den må antages at være fremkaldt ved tvang, svig eller anden utilbørlig påvirkning, herunder ved misbrug af testators manglende dømmekraft, svaghedstilstand eller afhængighed. Det samme gælder, hvis testator ved oprettelsen befandt sig i en vildfarelse om omstændigheder, som var afgørende for bestemmelsen, eller forhold, som var afgørende for bestemmelsen, efter oprettelsen har ændret sig på en sådan måde, at testator med kendskab dertil ville have tilbagekaldt bestemmelsen.
OG DER ER GRÆNSER. En testamentarisk bestemmelse, der går ud på en anvendelse eller tilintetgørelse af ejendelene, som åbenbart savner fornuftig mening, er ugyldig.

INDSIGELSE MOD ET TESTAMENTES gyldighed kan rejses af enhver, som vil arve, hvis testamentet erklæres ugyldigt.

HVIS REGLERNE ER TILSIDESAT, kan testamentet også erklæres helt eller delvist ugyldigt, hvis ufravigelige regler i loven er tilsidesat, f.eks. hvis tvangsarvereglerne er tilsidesat.
ENDELIG GÆLDER, at hvis en bestemmelse på grund af en fejlskrift eller anden fejltagelse har fået et indhold, der afviger fra det tilsigtede indhold, skal så vidt muligt gennemføres efter sin rette mening. Hvis denne ikke kan fastslås, er den testamentariske bestemmelse ugyldig.

HAR DU TJEK PÅ DIT TESTAMENTE eller er du ligeglad eller har du ikke tid til at tage dig tid. Tænk over det. Jeg behandler dødsboer hver dag og jeg oplever alt for tit. Hvis du er i tvivl, om du har behov, så læs min tjekliste “13 gode grunde til ikke at oprette testamente”. *)

*)
http://allanohms.wordpress.com/2011/04/22/13-gode-grunde-til-ikke-at-oprette-testamente/

Med venlig hilsen
Advokat(H) Allan Ohms, Forum Advokater – mødested for løsninger
+45 4638 0321 – ao@forumadvokater.dk www.forumadvokater.dk

Læs desuden ”Om bloggen”, hvoraf fremgår, at mine bloginlæg naturligvis står for min egen regning.

Scroll til toppen