Menneskerettigheder – gælder OGSÅ for virksomheder

Menneskerettigheder – gælder OGSÅ for virksomheder

Menneskerettigheder. Gælder også for virksomheder.

Menneskerettigheder får en stigende betydning. Ikke blot for individer, også for virksomheder.

Den europæiske Menneskerettighedskonvention beskytter virksomheder over for offentlige myndigheder, andre virksomheder og private.

Virksomheder, der ikke kender deres menneskeretsbeskyttelse, risikerer at blive pålagt forpligtelser – administrativt eller ved dom – som de måske ikke var blevet pålagt i samme omfang, hvis virksomhedens menneskeretskyndige rådgivere var blevet inddraget med det samme for at imødegå myndighedernes argumenter. Det er vigtigt at vide, at beskyttelsen ligger i at kende menneskerettighederne og praksis og gøre brug heraf tidligst muligt i forløbet. Menneskerettighedsdomstolen arbejder selv langsomt og kan ikke ændre en dansk afgørelse. Den danske stat kan blive forpligtet til at betale erstatning og godtgørelse for ikke-økonomisk skade, men virksomhederne har ikke behov for erstatning – de ønsker rigtige afgørelser.

Der kan først klages til Menneskerettighedsdomstolen, når alle appelmuligheder i Danmark er opbrugt. Eneste undtagelse fra den regel er, hvis en myndighed eksempelvis ikke med den fornødne hurtighed fremmer sin sagsbehandling af en afgørelse, der er vigtig for virksomhedens eksistens og fortsatte drift.

Virksomhederne skal være forberedt på, at myndigheder og domstole i en række tilfælde ikke er fortrolige med at EMRK er en del af dansk ret. Endnu færre ved, at de værdimæssigt er placeret højt oppe i hierarkiet. Det er kun den danske grundlov, der står højere. Hvis grundloven er niveau ét, så er EMRK og EU-retten niveau to og under et og to har vi alle øvrige danske regler og praksis. EMRK er fra 1950 og den kan ikke bare læses, for den undergives løbende en dynamisk fortolkning, som læseren skal kende for at kunne fortolke gældende EMRK-praksis.

Hvad kan være krænkende?
Staten kan kun pålægge virksomhederne større byrder, hvis hensynet til statens interesser samtidig er varetaget afbalanceret og på fair måde i forhold til virksomheden. Eksempler på erhvervsområder behandlet af EMD spænder vidt:

• Afslag på godkendelse af salg af fast ejendom
• Fredning af landbrugsjord
• Tilbagekaldelse af tilladelse til råstofudvinding
• Ekspropriation
• Jordfordeling
• Nationalisering
• Planlovgivning, der hindrede beboelse
• Urimelige erhvervslejevilkår
• Nægtelse af tilladelse til etablering af bilgasanlæg
• Tilbagekaldelse af forskellige autorisationer
• Alkoholbevilling
• Nægtelse af at drive apotek
• Afslag på indrømmelse af at yde skattefordel
• Skatteadministration og skattemyndighedernes efterforskning
• Miljølovgivning
• Statens ansvar i kontraktforhold i forhold til virksomheder m.m.
• Visse social- og pensionslove

Vær opmærksom på det og tag de nødvendige forholdsregler i tide.

Læs mere på Levende Menneskerettigheders Facebookside

Læs mere – se tidslinjen her

 

Scroll til toppen