Om retsmægling

Jeg har været retsmægler (mediator) ved retten i Roskilde siden 2003 og ved Østre Landsret siden 2008. Mange står tøvende overfor om de skal vælge retsmægling, når en retssag kører.

Allan Ohms, retsmægler siden 2003

Mit svar er: ja. Det er aldrig for sent – selvom det er lettere jo tidligere en mægling (mediation) sættes i gang. Du kan i stedet for at gå til retten selv igangsætte mediation. Så undgår du også retsafgift, som kan være ret dyr.

Dette er en generel information om retsmægling ved by- og landsret. Orienteringen er en generel beskrivelse af hvordan retsmægling foregår og du vil hos Forum Advokater kunne få uddybende forklaring.

Idéen i retsmægling er at lade parterne medvirke aktivt ved sagens løsning. Retten kan udpege en retsmægler som kan hjælpe parterne med at finde en løsning på uenigheden. Dette sker ved at retten – efter ønske fra parterne – udpeger en retsmægler, der enten er dommer eller advokat. Retsmægleren skal være upartisk og kan ikke senere medvirke i sagen.

Sådan foregår retsmægling

Retsmæglingen foregår typisk ved et eller flere møder og ofte vil parternes advokater deltage, men det er ikke et krav. Udgiften til retsmægler betales af retten, mens parterne i øvrigt betaler egne udgifter. I nogle tilfælde kan der ydes retshjæpsdækning, men det skal bevilges i den konkrete sag. Retsmægleren udpeges af retten, men retten vil som regel lytte til særlige ønsker, f.eks. at en part gerne ønsker en advokat eller en dommer som retsmægler.
Retsmægling forudsætter at begge parter vil medvirke og de skal have rådighed over den sag, det drejer sig om.
Retsmægling foregår mere uformelt end et møde i retten. Der er ikke særlige regler om, hvordan en retsmægling foregår, men normalt vil den foregå ved at retsmægleren beder parterne om selv at gøre rede for, hvad der er uenighed om. Det er derfor vigtigt, at de parter, der kender sagen og kan bestemme, hvordan de vil stille sig til den, er med til retsmæglingen og om nødvendigt inden har sikret sig et mandat til at indgå aftale, hvis dette er muligt.

Skal parternes advokater deltage?

Parternes advokater vil ofte deltage, men i modsætning til mødet i retten er mødet ved retsmægler kendetegnet ved at advokaterne lader parterne føre ordet. Advokaternes rolle vil være at svare på spørgsmål fra kunden og være sparringspartner, men idéen i retsmægling er, at tvisten søges løst af konfliktens parter selv. Mange føler imidlertid tryghed ved at advokaten er med og hvis der indgås en aftale, vil advokaterne ofte være med til at formulere denne, så det sikres at parternes enighed bliver nedskrevet på en sikker måde.
Retsmæglerens opgave
Retsmæglerens rolle er at være en neutral tredjepart, der leder processen. Retsmægleren skal søge klarlagt, hvilke interesser og behov parterne har, og hvilke problemer parterne ønsker at finde en løsning på med henblik på at hjælpe sagens parter med selv at finde en løsning på deres konflikt. Retsmægleren skal medvirke til, at parterne finder løsninger, som er tilfredsstillende for dem, mens det ikke er retsmæglerens opgave at påse, at en aftale er i overensstemmelse med det udfald, en dom i sagen måtte forventes at få.

Fortrolighed

Det bør under retsmæglingen nærmere aftales hvordan reglerne for fortrolighed skal være. I et vist omfang er disse regler fastsat ved lov. Udgangspunktet er, at hvis andet ikke er aftalt, så kan oplysninger fra retsmægling videregives af den part, der selv har bragt dem frem. Den anden part kan normalt kun bruge sådanne oplysninger til at anmode den anden part om at udlevere dokumenter m.v. (i forbindelse med begæring om såkaldt editionspålæg under sagen, hvis retsmæglingen ikke lykkes).
Retsmægleren kan normalt ikke indkaldes som vidne under retssagen, hvis denne fortsætter.
Hvor længe varer retsmægling?

Retsmæglingen afsluttes, enten når der er en aftale eller når retsmægleren eller en af parterne meddeler, at fortsat mægling ikke ønskes. Hvis der indgås en aftale vil den normalt blive nedfældet og i mange tilfælde vil den blive indskrevet i retsbogen. Din advokat vil gerne bistå med dette.

Varigheden kan være fra få timer til en mægling, der forløber over nogle dage – det afhænger af sagens karakter og indhold.

Hvornår bør retsmægling forsøges?

Det er ikke mulig generelt at sige, hvornår retsmægling er en god idé. Statistikken fra forsøgsordning med retsmægling har vist, at der er opnået forlig i mellem 60 og 75% af sagerne og derfor vil det ofte være hensigtsmæssigt at gøre et forsøg på at benytte sig af retsmægling. Forum Advokater anbefaler som led i vores generelle rådgivningspolitik altid at der før anlæggelse af retssag forsøges mægling ved såkaldt mediation. Det er en udenretlig ordning, der svarer meget til retsmægling, men som har den fordel at den kan iværksættes inden der er afholdt omkostninger til retsafgift og stævning m.v. og den vil ofte spare parterne for tid, penge og skuffelser.

Forum Advokater anbefaler normalt at du deltager i retsmægling sammen med din advokat og at vi inden retsmæglingen gennemgår det forventede forløb og drøfter hvordan det bedst mulige forløb kan opnås.

Med venlig hilsen

Advokat(H) Allan Ohms, Forum Advokater – mødested for løsninger
+45 4638 0321 – ao@forumadvokater.dk www.forumadvokater.dk

Læs desuden ”Om bloggen”, hvoraf fremgår, at mine bloginlæg naturligvis står for min egen regning.

Hvad er en god mediator (konfliktmægler)?

Om retssager, tvisteløsning og valgmuligheder

Mediation giver erhvervslivet mulighed for selv at tage ansvaret for konflikters løsning

De skal sige tak – kunne konflikten være løst fredeligt?

Har du en nabokrig på arbejde eller hjemme?

Scroll til toppen